Napredno iskanje
sl
sl en it hu
Pisava
100%
125%
150%
200%
Barve
Privzete barve
Visok kontrast
Obrnjene barve
Črno belo
Kazalec
Resetiraj

KALIGARIČ, Mitja

Rojen:
1. junij 1962, Koper
Poklici in dejavnosti:
Občina:
Leksikon:

Po osnovni šoli v Izoli se je vpisal na Slovensko gimnazijo Koper, kjer je maturiral leta 1980. V osnovni šoli je bil dejaven na likovnem področju, v gimnaziji pa se je dejavno vključil v Obalni klub mladih raziskovalcev s sedežem na koprski gimnaziji. Soorganiziral je mladinske raziskovalne tabore, ki so takrat pomenili nepolitično alternativo organiziranosti mladih. Usmeril se je v botaniko, ki ostaja njegovo področje raziskovanja še danes. Po maturi se je vpisal na študij biologije v Ljubljani. Udeleževal se je veliko terenskih ekskurzij po takratni Jugoslaviji, pa tudi v tujini, npr. trimesečne študentske ekspedicije na Kitajsko leta 1987. Na fakulteti je nekaj časa vodil tudi Botanično sekcijo in organiziral predavanja. Po diplomi iz halofitne vegetacije na slovenski morski obali leta 1988 se je najprej zaposlil kot mladi raziskovalec na Biološkem inštitutu ZRC SAZU. Magistriral je leta 1992 s temo vegetacije žitnih plevelov v Slovenski Istri. Študijsko leto 1991/92 je preživel na specializaciji na Univerzi v Trstu kot štipendist Alpe-Adria ter nato še v letu 1993 na istem oddelku v okviru štipendije TEMPUS. Pri profesorju Poldiniju se je specializiral za kraško floro in vegetacijo ter v Slovenijo prinesel sodobne metode računalniške obdelave vegetacijskih podatkov z multivariatno analizo. Leta 1994 je doktoriral pri prof. Tonetu Wraberju v Ljubljani na temo traviščne vegetacije na Primorskem krasu. Od leta 1989 dalje je redno zaposlen na Univerzi v Mariboru. Enajst let je bil zaposlen tudi na Znanstvenoraziskovalnem središču v Kopru ter devet let na Univerzi v Novi Gorici, kjer je tudi predaval. Predaval je tudi podiplomskim študentom na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Bil je vodja več znanstvenih projektov, tako nacionalnih kot evropskih s področja ekologije, botanike in okoljskih ved. Predaval je na številnih znanstvenih konferencah v tujini in napisal preko 50 izvirnih znanstvenih člankov ter številne strokovne in poljudne članke, tudi znanstveno monografijo in več poglavij v monografijah. Je član uredniškega odbora v več revijah. Na državnem nivoju je član več komisij, npr. Komisije za gensko spremenjene organizme za Slovenijo, Strokovnega odbora za vsebine Direktive o pticah in Direktive o habitatih; je tudi okoljski izvedenec za presojo vplivov na rastlinstvo. Na univerzi v Mariboru je bil mentor številnim študentom pri diplomskih in magistrskih nalogah ter štirim študentom pri doktorskih nalogah. Od leta 2009 je dejaven tudi kot zunanji ekspert za spremljanje LIFE projektov Evropske Unije za naravo v Sloveniji. Strokovne izkušnje in širino, potrebno za predavanja svojim študentom zbira na potovanjih po svetu, predvsem po Aziji. Od tam si je nabral veliko zbirko fotografij, predvsem rastlin in krajine.
Na Oddelku za biologijo Univerze v Mariboru predava naslednje predmete: Biogeografija, Habitatni tipi in natura 2000, Krajinska ekologija, Osnove sistematske botanike, Sistematika in evolucija višjih rastlin, Splošna botanika, Temelji splošne botanike, Varstvena biologija, Znanstvene metode v biologiji in ekologiji rastlin

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija
271. KERMAN, Branko, KAVUR, Boris, DJURIĆ, Bojan, HINCAK, Zdravka, KALIGARIČ, Mitja, PAUŠIČ, Igor. Po Kotom – sever pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 24). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. ISBN 978-961-6420-77-8. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 258677760]
272. KALIGARIČ, Mitja, DAROVEC, Darko (ur.). Rastlinstvo Primorskega krasa in Slovenske Istre : travniki in pašniki, (Knjižnica Annales majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 1997. 111 str., ilustr. ISBN 961-6033-16-6. [COBISS.SI-ID 70545408]

2.02 Strokovna monografija
273. BEDJANIČ, Matjaž, BEDJANIČ, Mojca, BOŽIČ, Luka, GOVEDIČ, Marijan, JANŽEKOVIČ, Franc, JANŽEKOVIČ, Boža, JEŽ, Matjaž, KALIGARIČ, Mitja, KOVAČIČ, Stanislav, PRESETNIK, Primož, SENEGAČNIK, Andreja, VOGRIN, Milan, VREZEC, Al. Narava v občini Poljčane. Poljčane: Občina, 2009. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-269-171-4. [COBISS.SI-ID 248288512]
274. LIPEJ, Lovrenc, KALIGARIČ, Mitja, PIPENBAHER, Nataša (ur.). Živi svet porečja Dragonje. Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2007. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6657-00-6. [COBISS.SI-ID 59642113]
275. ŠTUMBERGER, Borut, KALIGARIČ, Mitja, GEISTER, Iztok. Krajinski park Šturmovci : [naravoslovni vodnik]. Maribor: Mariborska razvojna agencija, 2006. 48 str., ilustr. ISBN 961-91860-0-1. [COBISS.SI-ID 57450497]
276. JOGAN, Nejc, KALIGARIČ, Mitja, LESKOVAR-ŠTAMCAR, Ivana, SELIŠKAR, Andrej, DOBRAVEC, Jurij. Habitatni tipi Slovenije HTS 2004 : tipologija. Ljubljana: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, 2004. 64 str., ilustr. ISBN 961-6324-20-9. http://www.arso.gov.si/narava/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/HabitatniTipiSlovenije2004.pdf. [COBISS.SI-ID 214868736]
277. GORŠAK, Bernard, PLOŠTAJNER, Barbara, KALIGARIČ, Mitja, ŠKORNIK, Sonja, ZIDAR, Franci, ZAKONJŠEK, Vesna, SOK, Jasna, KAPLA, Andrej, VERNIK, Martin (ur.). Kozjanski park : vodnik po učni poti Vetrnik. Podsreda: Kozjanski park, 2003. 95 str., fotogr. ISBN 961-91017-2-3. [COBISS.SI-ID 214702848]
278. KALIGARIČ, Mitja, KOVAČIČ, Andrej, ŠORGO, Andrej, ŽIBERNA, Igor, VOGRIN, Milan. Narava v občini Kidričevo. Kidričevo: Občina, 2002. 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48092929]
279. ŠTUMBERGER, Borut, KALIGARIČ, Mitja, GEISTER, Iztok. Krajinski park Šturmovci : naravoslovni vodnik. Ptuj: Občina, 1993. 40 str., barvne fotogr. ISBN 961-90050-2-3. [COBISS.SI-ID 36758528]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo
280. KALIGARIČ, Mitja, DEVETAK, Dušan. Biologija : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije, Raznolikost živih bitij. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2007. 143 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2553-5. [COBISS.SI-ID 231321088]
281. KALIGARIČ, Mitja, DEVETAK, Dušan. Biologija : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije, Raznolikost živih bitij. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006. 143 str., ilustr. ISBN 86-341-2553-X. [COBISS.SI-ID 224610816]
282. KALIGARIČ, Mitja, DEVETAK, Dušan. Biologija : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije, Raznolikost živih bitij. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2005. 143 str., ilustr. ISBN 86-341-2553-X. [COBISS.SI-ID 217996544]
283. KALIGARIČ, Mitja, DEVETAK, Dušan. Biologija : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije, Raznolikost živih bitij. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2004. 143 str., ilustr. ISBN 86-341-2553-X. [COBISS.SI-ID 128507136]
284. KALIGARIČ, Mitja, DEVETAK, Dušan. Biologija, Raznolikost živih bitij : za strokovne in tehniške gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2001. 143 str., ilustr. ISBN 86-341-2553-X. [COBISS.SI-ID

Podatki povzeti iz raznih virov  in iz osebnega pisma avtorici tega zapisa

Avtor/-ica gesla: Špela Pahor, Mestna knjižnica Izola
Datum prvega vnosa: 22. 7. 2013 | Zadnja sprememba: 22. 2. 2021
Špela Pahor. KALIGARIČ, Mitja. (1962-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 18. 7. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/kaligaric-mitja/
Prijavi napako