Ricerca avanzata
it
sl en it hu
Scrittura
100%
125%
150%
200%
Colori
Colori predefiniti
Contrasto elevato
Colori invertiti
Bianco e nero
Puntatore
Ripristina

HEBERLE PERAT, Marija

HEBERLE PERAT Marija
Foto: Arhiv Marije Heberle Perat

Galleria fotografica

Nata:
19. March 1944, Slovenski Javornik
Professioni e attività:
Luoghi di attività:
Comune:
Lessico:

Osnovnošolsko izobrazbo si je pridobila v šoli na Koroški Beli, kjer je zaključila tudi osemletno šolsko obveznost. Že tu se je v petem razredu navdušila za fotografijo, ki jo kot ljubiteljska dejavnost spremlja skozi življenje. Šolanje je nadaljevala na Učiteljišču v Tolminu in ga zaključila 1965 z zaključnim izpitom ter si pridobila izobrazbo učitelja razrednega pouka. Pedagoško akademijo v Ljubljani je zaključila leta 1975 in si s tem pridobila višjo izobrazbo in pravico do dela učiteljice za ortopedagoško usposabljanje duševno prizadetih otrok v posebnih šolah. Fakultetno izobraževanje je nadaljevala ob delu in si leta 1981 v Zagrebu na Vseučilišču, Fakulteti za defektologijo z doseženo visoko strokovno izobrazbo pridobila naziv profesorica defektologije. Na Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoški akademiji, pa si je 1990 pridobila še višješolsko izobrazbo predmetne učiteljice likovne vzgoje. Na Pedagoški akademiji je leta 1991 uspešno opravila tudi dvosemestrsko podiplomsko izobraževanje za delo v alternativnih oblikah domske in zavodske vzgoje, v stanovanjskih skupinah.

Prvi zaposlitvi sta potekali v osnovni šoli v Otlici in nato v Vzgojnem domu Pavla Rušta v Vrhpolju pri Vipavi. Nekaj let je službovala na Centru srednjega usmerjenega izobraževanja na Jesenicah, kjer je predvsem poučevala letnike dijakov, ki so prišli v srednjo šolo iz takratnih posebnih šol ter umetnostno vzgojo in bila mentor glasbenemu krožku, v okviru tega pa je aktivno deloval dijaški orkester. Na Zavodu RS za šolstvo v Kranju je bila aktivna pri nastajanju raznih gradiv za učence in učitelje pri uvajanju integriranega pouka v prvo triletje osnovne šole. Na Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani pa je sodelovala pri prenovi programov vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Več let je bila koordinatorica in predavateljica na seminarjih matematike za učitelje iz osnovnih šol s prilagojenim programom, sodelovala pri usposabljanju učiteljev za opisno ocenjevanje in na seminarjih za opisno ocenjevanje ter za individualiziran program. Delovala je tudi v komisiji za učbenike in didaktična gradiva pri Strokovnem svetu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje ter kot soavtorica, recenzentka ali konzulentka pri matematičnih učbenikih in berilih za višje razrede osnovne šole s prilagojenim programom ter matematičnih skriptah za poklicne šole, bila tudi recenzentka knjig in didaktičnih gradiv drugih avtorjev. Več let je vodila študijske skupine za učitelje OŠ s prilagojenim programom (Študijska skupina – zborniki 1995/96/97), kjer je pri študijski skupini za likovno vzgojo dala pobudo in pripravila pravilnik za izvedbe likovnih bienalov učencev z mentorji osnovnih šol s prilagojenim programom z začetkom leta 1995 v Celju. Večkrat je sodelovala na državnih tekmovanjih mladih tehnikov v ocenjevalnih komisijah ter sodelovala na republiških seminarjih in posvetih. Leta 2000 je odšla v pokoj kot višja svetovalka Zavoda RS za šolstvo v Ljubljani. V času službovanja v Ljubljani je dlje časa sodelovala s Pedagoškim inštitutom pri mednarodnih raziskavah znanj matematike in naravoslovja devetletnih in trinajstletnih slovenskih šolarjev in sodelovala v uredniškem odboru revije Likovna vzgoja.

Na Jesenicah je ustanovila Društvo za pomoč duševno prizadetim osebam in bila osem let predsednica društva. Več kot dvajset let je bila članica likovne sekcije Dolik na Jesenicah ter več let članica Fotografskega kluba Andrej Prešern in Fotografskega društva Jesenice, v katerem je bila osem let predsednica. Doslej je svoja fotografska dela na samostojnih razstavah razstavljala v Ljubljani, Kranjski Gori, Štanjelu, Hrastniku, Kranju, Selu pri Žirovnici, na Slovenskem Javorniku in Jesenicah ter številnih skupinskih razstavah po Sloveniji in Beljaku. Za Fotografsko društvo Jesenice je pisala tudi zgibanke o fotografih za fotografske razstave.

Zapis je bil pripravljen v sodelovanju z Marijo Heberle Perat, junij 2014

Objavljena dela
Kulturni spomeniki jeseniške občine, Likovni klub Dolik, Jesenic (1991), Prispevek k pouku v prvih treh razredih osnovne šole, ZRSS, Ljubljana (1993), Prva triada v osnovni šoli, ZRSŠ, Kranj (1993), Na sončni strani Karavank, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana (1994), Opisno ocenjevanje v nižjih razredih osnovne šole, 7. Snopič, ZRSŠ, Ljubljana (1997), Zbir vsebin vprašalnikov za slovenski jezik, matematiko, likovno vzgojo, gospodinjstvo in oddelke OKMO, ZRSŠ, Ljubljana (1998), Evgen Guštin sedemdesetletnik, Breznica (1998), Evgen Enio Guštin, monografija del, Likovni klub Dolik, Jesenice (1998), V ilo in ploskev ujeti spomini Evgena Guština, Repentabor (2003)
Soavtorstvo pri matematičnih učbenikih in člankih
Hedvika Mojca Perat, Marija Heberle Perat, Zvonko Perat: Računamo in merimo (2000), Štefan Vilhar, Marija Heberle Perat: Računamo do 1000000 (1997), Poklicno usposabljanje lažje duševno prizadetih oseb na Jesenicah (1991), Devetletni učenci pri naravoslovju in matematiki (1995), Spremljanje napredka učenca v osnovni šoli s prilagojenim programom (opisno ocenjevanje v nižjih razredih osnovne šole (1996), Poklicno usposabljanje lažje duševno prizadetih oseb na Jesenicah (1991), Naravoslovje v prvi triadi osnovne šole v luči mednarodnih raziskav (1995)
Članki
Vpliv materinega jezika na šolske ocene, Sodobna pedagogika, 1982, št. 5/6, str. 262-267
Na rob slovenskemu jeziku v prvi triadi osnovne šole, Didakta, 1993, št. 10/11, str. 16-17
Spoznavanje narave in družbe – vezivo vedenj v začetnih razredih osnovne šole, Sodobna pedagogika, 1993, št. 9/10, str. 538-543
Matematika je ključno orodje, s katerim otrok spoznava svet okoli sebe, Educa, 1993, št. 9/10, str. 175-181
Razstavna dejavnost v OE Kranj, Ogledalo, 1993, št. 9/10, str. 31-32
Všolanje otrok z motnjami v razvoju v prvi razred osnovne šole. Zbornik Prosveta: Vzgoja in izobraževanje danes – za danes in jutri, str. 232-234, Portorož 1994
Replike k integriranemu pouku, Sodobna pedagogika, 1994, št. 9/10, str. 519-522
Glasba v začetnih razredih osnovne šole, Pedagoška obzorja, 1994, str. 46-52
Likovna komunikacija v začetnih razredih osnovne šole, Pedagoška obzorja, 1995, št. 3/4, str. 75-82
O opisnem ocenjevanju v osnovnih šolah s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom, Ogledalo – glasilo ZRSŠ Ljubljana, 1995, št. 4, str. 7-9
Športna vzgoja v začetnih razredih osnovne šole, Pedagoška obzorja, 1996, št. 1/2, str. 80-88
Opisno ocenjevanje – didaktična nuja v osnovnih šolah s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom. Iz prakse za prakso Opisno ocenjevanje v nižjih razredih osnovne šole. Spremljanje napredka učenca ZRSŠ, 1996, str. 7-11
Začetni koraki opisnega ocenjevanja. Iz prakse za prakso. Opisno ocenjevanje v nižjih razredih osnovne šole. Teoretične osnove, ZRSŠ, 1996, str. 9-14
Opisno ocenjevanje v osnovni šoli s prilagojenim programom, Sodobna pedagogika, 1995, št. 7/8, str. 415-419
Kipar Močnikove buste, Pomnik dr. Franca viteza Močnika, Cerkno, 1999, str. 41-45
Prvi in drugi likovni bienale učencev osnovnih šol s prilagojenim programom, 1999
Za 65 otrok in 45 učiteljev nedosegljiv zgled, 1999
Spomini in delo s šolami s prilagojenim poukom in predmetnikom namenjeni otrokom z motnjami v duševnem razvoju, Tudi mi smo bili tukaj, Jutro, 2010, str. 82-87 in oprema naslovnice s fotografijami

Za svoje delo je bila večkrat nagrajena: priznanje Zveze društev za pomoč duševno prizadetim SRS za zavzeto in uspešno delo na področju pomoči duševno prizadetim (1983), priznanje za 10 let zvestobe, Dolik Jesenice (1996), priznanje Zveze organizacij za tehnično kulturo za pripravo tekmovalcev in sodelovanje na tekmovanju (1994), priznanje Antona Skale (2002), jubilejno priznanje JSKD za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice (2010), plaketa občine Jesenice (2014).

Pretnar, V. in Heberle Perat, M. Zgodovina fotografske dejavnosti na Jesenicah od 1925 do 2015.  V: 90 let organizirane fotografske dejavnosti na Jesenicah: 1925-2015, 2015, str. 9-15.

Autore/autrice della voce: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Data del primo inserimento: 2. 7. 2014 | Ultima modifica: 27. 2. 2020
Nina Jamar. HEBERLE PERAT, Marija. (1944-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 29. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/it/oseba/heberle-perat-marija/
Segnala un errore