Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

NATEK, Milan

NATEK Milan
Foto: Arhiv knjižnice

Photo Gallery

Birth Date:
18. July 1933, Podvrh
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Rodil se je v Podvrhu pri Braslovčah. V zimi 1934/1935 se je družina preselila na Rezano (Gomilsko). Po zaključku sedemletne osnovne šole (1939−1946) se je po nasvetu šolskega upravitelja Franja Šege (1897−1961) priključil učnemu krožku, kjer so predelali učno gradivo za nižjo gimnazijo. Pred začetkom šolskega leta 1947/1948 je opravil izpite za prvi letnik in postal dijak 2. letnika Nižje gimnazije Žalec. Višjo gimnazijo je z maturo opravil leta 1954 na I. gimnaziji v Celju. Svoje šolanje je nadaljeval na tedanji naravoslovni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral iz geografije leta 1960. Med študijem na univerzi je prejel tudi dve Prešernovi nagradi za študente leta 1958 in 1960, in sicer za deli Gomilsko: socialna-ekonomska analiza vasi (1957) ter Dobrovlje: Zemlja in človek (1959).

Med letoma 1961 in 1966 je bil asistent na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani pri prof. dr. Antonu Meliku. Delo asistenta in pedagoga je rad opravljal, vendar se je vse bolj navduševal nad raziskovalnim delom. Leta 1966 se je zaposlil na Geografskem inštitutu Antona Melika Znanstveno raziskovalnega centra SAZU, kjer je ostal vse do upokojitve leta 1999, od leta 1975 kot strokovni svetnik, od 1994 pa kot strokovni sodelavec s specializacijo.

Njegova raziskovalna dejavnost je usmerjena predvsem v družbeno-ekonomsko geografijo. Raziskoval je geografske probleme podeželja in hribovskih območij, prebivalstva, poplavnih območij, podeželskih naselij, vremenskih ujm ter regionalno-geografskih sestavin manjšin, pokrajinsko zaokroženih predelov. V svojem več kot štiridesetletnem delovanju na raziskovalnem in publicističnem področju je izdal 230 knjižnih poročil, 108 razprav in drugih strokovnih objav, 44 krajših strokovnih prispevkov, 87 gesel za Enciklopedijo Slovenije in 16 gesel za Enciklopedijo Jugoslavije. S prispevki je sodeloval za monografijo Slovenija pokrajine in ljudje (1998), Geografski atlas Slovenije, Država v prostoru in času (1998) ter pri Geografskem terminološkem slovarju (2005). Z referati je sodeloval na številnih slovenskih in jugoslovanskih geografskih srečanjih.

Leta 2001 je za svoje življenjsko delo prejel Melikovo priznanje Zveze geografov Slovenije. Je častni član Ljubljanskega geografskega društva in Zgodovinskega in narodopisnega društva Prebold.

Izbor strokovnih in znanstvenih člankov, ki jih je napisal Milan Natek:

 • Gomilsko. Hmeljarska vas v Savinjski dolini, Geografski zbornik 1962, št. 8, 69−142
 • Zemlja in človek po Dobrovljah, Celjski zbornik 1962, str. 36−82
 • Podkoren. Prispevek k geografiji Zgornje Savske doline, Geografski zbornik 1963, št. 8, str. 281−394
 • Nekaj demografskih pojavov v žalski občini, Celjski zbornik 1963, str. 45−78
 • Žalec – naselje in prebivalstvo. (Prispevek h gradivu za geografijo žalskega naselja), Savinjski zbornik 1965, št. 2, str. 7−40
 • Žalec. Regionalno geografski oris, Geografski obzornik 1967, št. 3, str. 83−92
 • Priseljevanje ljudi na celjsko področje, Celjski zbornik 1968, str. 5−29
 • Razvita in nerazvita območja na Slovenskem, Dialogi 1970, št. 1, str. 5−15
 • Razvitost celjskega področja v okviru SR Slovenije, Celjski zbornik 1970, str. 5−42
 • Vpliv industrializacije na agrarno pokrajino v Velenjski kotlini. Zgodovinski časopis 1971, št. 3-4, str. 251−270
 • Zaposlovanje delavcev s celjskega področja v tujini, Celjski zbornik 1972, str. 145−180
 • Osnovni tipi rasti prebivalstva v SR Sloveniji. Geografski vestnik 1975, št. 47, str. 55−74
 • Letuš in Podgorje. Letuš skozi čas, Žalec 1975, str. 5−42
 • Občina Žalec. Krajevni leksikon Slovenije, 3. knjiga: Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, Ljubljana 1976, str. 465−546 (soavtor)
 • Poplavna območja v Spodnji Savinjski dolini, Geografski zbornik 1979, str. 7−91
 • Nekateri geografski problemi prebivalstva v hribovskih naseljih (Na primeru naselij na kraški Dobroveljski planoti), Statističar 1980, št. 7−8, str. 239−250
 • Geografske značilnosti poplavnih območjih ob Krki pod Otočcem, Geografski zbornik 1981, št. 20, str. 131−133 in 141−201
 • Ravljanske ulice. Nekatere geografske značilnosti, Celjski zbornik 1981, str. 395−423
 • Poplavna področja v porečju Hudinje, Geografski zbornik 1983, št. 22, str. 39−138
 • Žalec. Osnovne geografske značilnosti, Savinjski zbornik 1983, št. 5, str. 47−65
 • Gospodarstvo hribovskih kmetij na vzhodnem delu Dobroveljske planote, Savinjski zbornik 1983, št. 5, str. 220−253
 • Hribovske kmetije v vzhodnem delu Dobroveljske planote, Geografski zbornik 1984, št. 23, str. 201−271
 • Kmetijska izraba Ljubljanskega barja, Geografski zbornik 1985, št. 24, str. 53−73
 • Izraba pogonskih moči pritokov Ljubljanice na območju Ljubljanskega barja, Geografski zbornik 1985, št. 24, str. 129−156
 • Nekatere geografske značilnosti hribovskih kmetij v Mežiški dolini in v porečju Hudinje, Zbornik radova IV. jugoslavenskog agrarnogeografskog simpozijuma Vršac 16.−18. septembar 1988, 1989, str. 115−124
 • Prebivalstvo hribovskih kmetij na Pohorju, Socialna geografija v teoriji in praksi 1992, str. 279−296
 • Population of the Mauntain Farm in Slovenia: A case study of the Pohorje Mauntains, Local Economy Quarterly 1993, str. 137−145
 • 50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Zbirka Geografija Slovenije 1 1999, str. 176 (soavtor Drago Perko)
 • Nekatere geografske zasnove in značilnosti pogostejših povodnji na območju Celja. Mesto v objemu voda. Poplave v Celju v 20. stoletju 2005, str. 47−56

Nagrade in priznanja (izbor):

 • Melikovo priznanje (Zveza geografov Slovenije), 2001

D. Meze: Milan Natek – šestdesetletnik, Geografski vestnik 1993, str. 195−199
Enciklopedija Slovenije, 7. knjiga, Ljubljana 1993
Osebnosti, veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana 2008
M. Gabrovec: Milan Natek, Geografski vestnik 1993, št. 1, str. 111−112

Password Author: Tanja Pilih, Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Date of First Entry: 6. 3. 2019 | Latest Modification: 24. 8. 2023
Tanja Pilih. NATEK, Milan. (1933-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 29. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/natek-milan/
Report a Bug