Advanced Search
en
sl en it hu
Fonts
100%
125%
150%
200%
Colours
Default colours
High contrast
Inverted colours
Black and white
Pointer
Reset

KORPIČ HORVAT, Etelka

KORPIČ HORVAT, Etelka. Foto: Osebni arhiv
KORPIČ HORVAT, Etelka. Foto: Osebni arhiv

Photo Gallery

Birth Date:
5. October 1948, Čepinci
Professions and Activities:
Places of Work:
Municipality:
Lexicon:

Diplomirala je leta 1971 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je končala tudi magistrski študij in leta 1991 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv zaposlovanja doma in v tujini na deagrarizacijo pomurske regije. Delo je tudi objavila. Po diplomi leta 1971 se je zaposlila v ABC Pomurka, kjer je opravljala dela od pripravništva do poslovodne funkcije kot članica kolegijskega poslovodnega organa ABC Pomurka. Opravila je tudi pravniški državni izpit. Dela direktorice Službe družbenega knjigovodstva, podružnice Murska Sobota, je opravljala osem let, nato pa je še devet let, do februarja 2004, opravljala funkcijo članice in prve namestnice predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani. Od leta 1994 do nastopa funkcije ustavne sodnice je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predavala delovno pravo. Na isti fakulteti je bila predstojnica inštituta za delovna razmerja in socialno varnost in nosilka ter predavateljica predmetov Proračunsko pravo in Državna revizija magistrskega študija na področju davčnega prava in magistrskega študija na področju delovnega prava, kjer je predavala individualno delovno pravo in bila tudi nosilka tega predmeta.
Opravljala je več pomembnih funkcij: dva mandata je bila predsednica senata Sodišča združenega dela v Murski Soboti, en mandat poslanka zbora občin Skupščine RS, več kot dvajset let je bila predsednica častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Republike Slovenije, poleg tega članica Sodnega sveta, predsednica komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor, predsednica komisije za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost lesarstva v RS, predsednica programskega sveta znanstvene fundacije dr. Vaneka Šiftarja (Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije), predsednica Kmetijsko turistične zadruge Žitek Čepinci. Je članica izpitne komisije pravniških državnih izpitov, članica Pomurske akademije znanosti in umetnosti in predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije.

Njena bibliografija obsega okrog 280 bibliografskih enot, pretežno s področja delovnega prava, proračunskega prava, državne revizije in ustavnega prava. Pomembnejša med njimi so:

Monografska dela:
Zaposlovanje in deagrarizacija pomurskega prebivalstva. Murska Sobota: Pomurska založba, 1992.
Zakon o računskem sodišču s komentarjem (ZRacS) s komentarjem. Ljubljana: Gopodarski vestnik, 1997.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem. Ljubljana: GV založba, 2003, 2008 (soavtorica).
Individualno delovno pravo. Maribor, 2004.
Proračunsko pravo: priprava, izvrševanje in nadzor. Ljubljana: GV založba, 2007 (soavtorica)
Labour Law In Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015; sec. ed. (soavtorica z Zvone Vodovnik).
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) s komentarjem. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016, 2. dop. izd. 2019 (soavtorica).

Članki:
Autonomnost postupka nadzora računskog suda Republike Slovenije. Hrvatska gospodarska revija: časopis za ekonomiju i pravo, 1996, let. 1, št. 4, str. 44-49.
Termination of employment contract at the initiative of the employer in the Republic of Slovenia. Die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen und ihre Beschränkungen in internationalen Vergleich. Wien: ÖGB, 2008, str. 279-305.
Novejša sodna praksa Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja socialnih sporov. Pravosodni bilten, 2013, letn. 34, št. 1, str. 39-43.
Novejša sodna praksa Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja delovnih in socialnih sporov s poudarkom na učinkovanju ugotovitvenih in razveljavitvenih odločb. Pravosodni bilten, 2014, letn. 35, št. 4, str. 107-120.
Novejša sodna praksa Ustavnega sodišča Republike Slovenije na področju socialnih sporov. Pravosodni bilten, 2016, letn. 37, št. 1, str. 235-243.
Verfassungsrechtliche Aspekte des Arbeitsschutzes in der Republic Slowenien. Arbeiten in Würde. Wien: ÖGB Verlag, 2019, str. 548-560.
Zaposlovanje in pogodba o zaposlitvi javnih uslužbencev z vidika pogodbenosti uslužbenskih razmerij. Delavci in delodajalci: revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti, 2020, letn. 20. št. 2-3, str. 311-332.

S prispevki je sodelovala na številnih konferencah in posvetovanjih doma in v tujini (Pragi, Trnavi, Grazu, idr.). Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 28. septembra 2010. V času od novembra 2016 do konca mandata 28. septembra 2019 je bila tudi podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Podatke za prvi zapis je februarja 2021 posredovala avtorica sama.

Pravice niso dane. Vedno znova jih je treba uveljavljati: intervju. Pen: mesečnik, 30. december 2021, št. 12, str. 4 – 5.

Password Author: Klaudija Sedar, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Date of First Entry: 27. 2. 2021 | Latest Modification: 30. 12. 2021
Klaudija Sedar. KORPIČ HORVAT, Etelka. (1948-). Obrazi slovenskih pokrajin. Mestna knjižnica Kranj, 2020. (citirano: 27. 5. 2024) Dostopno na naslovu: https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/en/oseba/korpic-horvat-etelka/
Report a Bug